Serif Pound - Symbols

Use this graphic
Serif Pound